IS OMNIA
Zásady ochrany osobních údajů

 1. Správce osobních údajů
  1. Tyto zásady upravují zpracování osobních údajů osob jednajících za Objednatele – tj. tam, kde Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů fyzických osob jednajících za Objednatele (viz čl. 7.1 Všeobecných obchodních podmínek). Tyto zásady upravují rovněž podmínky využívání údajů cookies všech uživatelů.
  2. Poskytovatel – společnost IT servitium Ecclesiae s.r.o., IČ 21250430, se sídlem Platnéřská 191/4, Staré Město, 11000 Praha 1, Česká republika, v obchodním rejstříku zapsal Městský soud v Praze, C 398943/MSPH, (dále jen „správce“) shromažďuje, uchovává a využívá osobní údaje fyzických osob ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.
  3. Správce prohlašuje, že veškeré osobní údaje jím zpracovávané jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.
  4. Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese jednotlivých farností (dále jen „internetové stránky“).
  5. Tyto zásady vydává správce proto, aby subjekty údajů byly dostatečně informovány o tom, jaké jejich osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k nim bude mít přístup a jaká má subjekt údajů práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.
 2. Zpracovávané údaje
  1. Správce je oprávněn zpracovávat následující osobní údaje dle účelu, dle právního titulu pro zpracování, dle kategorií osobních údajů, dle kategorií subjektu údajů, dle kategorií příjemců a dle doby uchování následovně.
  2. Číslo

   Účel zpracování

   Právní titul

   Podle čl. 6 odst. 1 GDPR

   Kategorie osobních údajů

   Kategorie subjektu údajů

   Kategorie příjemců

   Doba uchování

   1

   Smluvní agenda, plnění smlouvy

   b), f),

   čl. 9 odst. 2 písm. e), f) GDPR

   identifikační, kontaktní

   statutáři, zástupci a zaměstnanci Objednatelů

   finanční správa, případně další orgány veřejné správy

   11 let

   2

   Předsmluvní jednání

   b), f), čl. 9 odst. 2 písm. e), f) GDPR

   identifikační, kontaktní

   zájemci o kontraktaci

   _________________

   4 roky

   3

   Ochrana práv a svobod správce

   f)

   všechny údaje vztahující se k danému případu

   kdokoliv relevantní

   ____________________

   4 roky od ukončení sporu nebo řízení

   4

    

    

    

    

    

    

  3. U účelů zpracování pod číslem 2 a 3 je nepřímo zpracováván osobní údaj, spadající do zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 nařízení GDPR, a to údaj o náboženském vyznání. Toto zpracování se děje na základě výjimky stanovené čl. 9 odst. 2 písm. e) a f) nařízení GDPR.
  4. Jednotlivými účely zpracování se míní následující:
   1. Plnění smluvního vztahu znamená: vztah mezi subjektem údajů a správcem vzniklý na základě objednávky, registrace, na základě uzavřené smlouvy, na základě přihlášky a účasti na akci, v soutěži a podobně.
   2. Statistické účely znamená: anonymizované zjišťování návštěvnosti internetových stránek, dále monitoring počtu zhlédnutí stránek, času stráveného na internetových stránkách, typ zařízení, ze kterého subjekt údajů přichází na internetové stránky. Správce sbírá údaje proto, aby mohl zkvalitňovat poskytované služby a nabízet klientům relevantní obsah.
   3. Oprávněný zájem znamená především zájem správce na ochraně svých práv a svobod nebo jiný legitimní zájem správce, který v konkrétním případě převažuje nad zájmem subjektu údajů na ochraně jeho osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů musí být přiměřená povaze oprávněného zájmu. Oprávněným zájmem může být např. účinná obhajoba v případě sporu; doba zpracování osobních údajů v takovém případě činí 4 roky od účinnosti právního jednání a prodlužuje se o dobu, po kterou je veden spor. Správce má rovněž zájem na stálém zvyšování kvality své služby a zabránění maření takové činnosti, proto činnosti, které přispívají k naplnění tohoto cíle, jsou jeho oprávněným zájmem. Oprávněným zájmem je také zpracování pro účely předsmluvní komunikace, zamezení podvodům (např. posuzování rizikovosti uzavření smlouvy), přímý marketing (např. nabízení relevantních služeb stávajícím zákazníkům), oznámení trestných činů a předání osobních údajů příslušnému orgánu, zajištění bezpečnosti sítě a informací. Tento výčet je pouze příkladný.
   4. Plnění dalších zákonných povinností znamená: poskytování informací orgánům činným v trestním řízení, poskytování informací jiným orgánům veřejné moci při plnění povinností vyplývajících z právních předpisů upravujících pracovněprávní vztahy, oblast zdravotního pojištění, sociálního zabezpečení, správu daní a poplatků a podobně.
  5. Osobní údaje subjektů jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, minimálně tedy po dobu poskytování služby, vyřízení objednávky apod., dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů nebo po dobu, na kterou byl správci případně udělen souhlas. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány. Konkrétní doba zpracování osobních údajů podle jednotlivých účelů zpracování je uvedena v tabulce v čl. 2.1.
  6. Osobní údaje jsou správcem zpracovány manuálně i automatizovaně. Správce je oprávněn zpracovávat některé informace automatizovaně například pro vytvoření statistických informací o návštěvnosti svých internetových stránek.
 3. Osobní údaje zpracovávané na základě souhlasu
  1. Pokud jsme od Vás získali souhlas ke zpracování osobních údajů, stalo se tak pro některý z následujících účelů:
   1. Registrace či žádost vyplněná na webu farnosti.
   2. Souhlas s rozsahem a účelem využívání údajům uloženým v koncových zařízeních účastníků nebo uživatelů (cookies). To se netýká technického ukládání nebo přístupu výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.
 4. Předávání do třetích zemí
  1. Žádné osobní údaje nebudou předávány do zahraničí, a tedy ani mimo EU.
 5. Práva subjektu údajů
  1. Subjekt údajů má níže uvedená práva, která vyplývají z právních předpisů a která může subjekt údajů kdykoliv uplatnit. Jedná se o:
   1. Právo na přístup k osobním údajům, podle kterého má subjekt údajů právo získat od správce informace o tom, jestli správce zpracovává jeho osobní údaje. Tuto informaci je správce povinen subjektu údajů předat bez zbytečného odkladu. Obsah informace je dán ustanovením článku 15 nařízení GDPR. Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
   2. Právo na opravu nebo výmaz osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, podle kterého má subjekt údajů právo na to, nechat opravit osobní údaje, které jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud již osobní údaje nejsou potřebné pro účely, ke kterým byly shromážděny, nebo jsou zpracovávány protiprávně, má subjekt údajů právo požadovat jejich výmaz. Pokud subjekt údajů nechce žádat výmaz osobních údajů, ale pouze dočasně omezit jejich zpracování, může žádat omezení jejich zpracování.
   3. Právo požadovat vysvětlení v případě, že subjekt údajů má podezření, že zpracování jeho osobních údajů správcem je v rozporu s právními předpisy.
   4. Právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů.
   5. Právo na přenositelnost údajů, tj. právo získat osobní údaje, které se týkají subjektu údajů, které poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, blíže viz. čl. 20 GDPR.
   6. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány pro účely splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci nebo pro účely ochrany oprávněných zájmů správce. Na základě vznesené námitky správce zpracování ukončí bez zbytečného odkladu, pokud neprokáže, že existuje oprávněný zájem/důvod pro zpracování, který převažuje nad zájmem subjektu údajů, jeho právy nebo svobodami.
   7. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování jeho osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již jeho osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.
   8. Právo souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv odvolat, pokud subjekt údajů udělil správci souhlas se zpracováním osobních údajů.
 6. Cookies
  1. Údaje cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do prohlížeče uživatele. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak může být pro uživatele snazší a příjemnější. Údaje cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Údaje cookies umožňují lepší internetové stránky správce a přizpůsobení jejího obsahu potřebám uživatele; používá je téměř každá internetová stránka na světě. Údaje cookies jsou užitečné, protože zvyšují uživatelskou přívětivost opakovaně navštívené internetové stránky.
  2. Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:
   1. Relační (tedy dočasné) údaje cookies umožňují správci propojovat jednotlivé aktivity téhož uživatele po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna prohlížeče se tyto údaje aktivují a deaktivují se po zavření okna prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto údaje vymažou.
   2. Trvalé soubory cookies pomáhají správci identifikovat počítač uživatele, jestliže opětovně navštíví internetovou stránku správce. Další výhodou trvalých cookies je to, že umožňují přizpůsobit internetové stránky individuálním potřebám uživatelů.
  3. V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tímto provozovatel webové aplikace informujeme, že internetové stránky správce nevyužívají pro svoji činnost údaje cookies, tedy že údaje cookies uživatelů, včetně trvalých cookies, nezpracovává. K jejich využívání je však nutný prokazatelný souhlas uživatele s rozsahem a účelem jejich využívání. To se netýká technického ukládání nebo přístupu výhradně pro potřeby přenosu zprávy prostřednictvím sítě elektronických komunikací nebo je-li to nezbytné pro potřeby poskytování služby informační společnosti, která je výslovně vyžádána účastníkem nebo uživatelem.
  4. Souhlas s využíváním netechnických cookies lze udělit zaškrtnutím příslušného políčka na webové stránce poskytovatele. V případě neposkytnutí takového souhlasu ze strany uživatele nemohou být netechnické cookies nadále využívány. Pokud uživatel k použití souborů netechnických cookies nedá souhlas, některé funkce a stránky nemusí fungovat správně.
  5. I po udělení souhlasu bude nadále možná ruční modifikace povolování sdílení údajů cookies v uživatelově prohlížeči počítače.
 7. Informace a otázky
  1. Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat na webových stránkách isomnia.cz nebo prostřednictvím e-mailu na [email protected]