IS OMNIA
Všeobecné obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1.              Úvodní ustanovení, vymezení pojmů

 

1.1.         Společnost IT servitium Ecclesiae s.r.o., IČO: 21250430, se sídlem Platnéřská 191/4, Staré Město, 11000 Praha 1, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 398943/MSPH (dále jen „Poskytovatel“) vyvinula informační systém IS Omnia jako softwarovou službu provozovanou jako online cloudové řešení na infrastruktuře Poskytovatele – klient-server řešení; software je poskytován v režimu Software as a service (dále jen „IS Omnia“ nebo také jen „Software“). Návrh k užívání a popis funkcionalit IS Omnia je obsažen v technické a uživatelské dokumentaci dostupné na webu dokumentace.omnia.cz.

1.2.         IS Omnia je určen zejména pro farnosti, biskupství a případně další církevní právnické osoby, které mají v rámci výkonu své činnosti zájem IS Omnia používat (dále také jen „Objednatel“).

1.3.         Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) vymezují práva a povinnosti Poskytovatele a Objednatele při dodávce a implementaci IS Omnia, podmínky licence k užití IS Omnia a poskytování souvisejících služeb.

1.4.         Pokud není dále uvedeno jinak, mají níže uvedené výrazy používané v těchto VOP uvozené velkými písmeny následující význam:

a)      IS Omnia/Software“ znamená informační systém Poskytovatele určený zejména pro farnosti, biskupství a případně další církevní právnické osoby, který umožňuje vedení farních knih a matrik, peněžního deníku, inventárních knih a další agendy farnosti v elektronické podobě.

b)      Dostupnost“ se vyjadřuje v procentech a znamená pravděpodobnost, že informační systém poskytuje požadované funkce za určených podmínek a v daném časovém okamžiku. Dostupnost je vyjádřena pomocí následujícího vzorce:

c)      Odezva/reakční doba“ vyjadřuje dobu od nahlášení poruchy do zahájení jednání Poskytovatele směřujícího k odstranění poruchy. Počátek reakční doby je stanoven přijetím hlášení poruchy.

d)     Porucha/závada/incident“ znamená chybné provedení nebo ztráta funkce Software. Chybné provedení funkce je takové, které není v souladu s popisem uvedeným v technické nebo uživatelské dokumentaci. Není-li popis funkce dokumentován, je správná funkce taková, která je očekávána Objednatelem. Poruchou není neznalost Objednatele týkající se funkčnosti Software popsané v technické dokumentaci.

e)      Oprava závady/vyřešení poruchy“ znamená odstranění závady nebo vytvoření alternativního řešení, kterým bude závada překlenuta a nedojde k funkčnímu omezení Software. Za odstranění závady se považuje rovněž samotná lokalizace a oznámení příčiny závady Koncovému uživateli, pouze však byla-li příčina závady:

a.       na straně Objednatele (např. vadné zadávání dat nebo vkládání souborů nevhodných formátů nebo velikostí, vada serveru nebo jiných technických zařízení či software Objednatele), nebo

b.       na straně jiných poskytovatelů služeb či technického vybavení (např. výpadek internetového připojení), nebo

c.        důsledkem změny datových formátů, informačních systémů či postupů třetích osob, na nichž byl Software nebo její část závislá, nebo

d.       důsledkem jiných nepředvídatelných skutečností, které Poskytovatel nezapříčinil (např. potížemi operačních systémů a jejich prostředí či jejich upgradem, poruchami hardwaru).

f)       Help Desk“ je služba sloužící pro evidenci a řešení chybových hlášení, dotazů, připomínek a požadavků vzniklých v rámci poskytování Služby (služba technické podpory, servisu a údržby), přístupná prostřednictvím emailové adresy  helpdesk.it2go.cz . Poskytovatel si vyhrazuje právo nereagovat na požadavky, chyby a připomínky neevidované v Help Desku.

g)      Registrační účet“ je účet Objednatele vytvořený po vyplnění registračního formuláře při uzavření Smlouvy.

h)     Občanský zákoník“ znamená zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

i)       Uživatelský účet“ je způsob umožnění přístupu konkrétnímu Uživateli Objednatele do IS Omnia, a to na základě samostatných přihlašovacích údajů přiřazených k tomuto účtu.

j)        Přístupové údaje“ znamenají unikátní přihlašovací jméno a k němu přiřazené heslo vložené uživatelem do databáze IS Omnia při registraci.

k)      Registrace“ znamená elektronickou registraci Uživatele do databáze IS Omnia, a to vyplněním alespoň povinných registračních údajů v uživatelském rozhraní IS Omnia a Přístupových údajů a jejich následným uložením do databáze IS Omnia.

2.             Proces uzavření smlouvy

2.1.        Smlouvu na dodávku a implementaci IS Omnia a poskytování souvisejících služeb lze v mezích, rozsahu a za podmínek stanovených v těchto VOP uzavřít na základě písemné dohody s Poskytovatelem a/nebo konkludentně potvrzením souhlasu s těmito VOP vyplněním a odesláním registračního formuláře na stránkách Poskytovatele a následným potvrzením formou telefonického hovoru (dále jen „Smlouva“). Po potvrzení zájmu o Registraci telefonickým hovorem je Objednateli vytvořen Registrační účet.

2.2.        Objednatel není oprávněn bez předchozího a výslovného písemného souhlasu Poskytovatele vyloučit účinnost těchto VOP, ustanovení těchto VOP (včetně jakékoli jejich části) měnit, či doplňovat, byť i jen způsobem, který nepodstatně mění podmínky VOP či Smlouvy, či způsobem, který totožné podmínky vyjadřuje pouze jinými slovy. Jakýkoli odkaz Objednatele na jeho vlastní obchodní podmínky či obchodní podmínky třetích stran nevyvolává právní účinky, přičemž Smluvní strany výslovně vylučují použití ustanovení § 1751 odst. 2 občanského zákoníku.

2.3.        Uzavřením Smlouvy a potvrzením souhlasu s VOP Objednatel souhlasí mimo jiné s tím, že Poskytovatel je oprávněn tyto VOP kdykoli jednostranně měnit. To se však netýká změny podmínek ochrany osobních údajů, které jsou upraveny v kapitole 7. této smlouvy.

2.4.        Jakékoli změny těchto VOP provedené Poskytovatelem v souladu s předchozím článkem budou Objednateli oznámeny, a to buď formou e-mailové zprávy na adresu, kterou Objednatel Poskytovateli sdělil či poskytl ke komunikaci s ním. nebo v uživatelském rozhraní IS Omnia. Objednatel má právo oznámené změny těchto VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět ve lhůtě 30 (třicet) dnů od jejich oznámení Poskytovatelem; nedojde-li ve stanovené lhůtě k odmítnutí změn VOP, má se za to, že Objednatel oznámené změny VOP akceptoval. V případě odmítnutí oznámených změn VOP činí výpovědní doba 3 (tři) měsíce a začíná běžet doručením písemného vyrozumění Objednatele o odmítnutí změn VOP Poskytovateli. 

3.             Technická podpora

3.1.        Předmětem technické podpory, servisu a údržby je poskytnutí Objednateli a koncovým uživatelům Objednatele jednotné kontaktní místo pro zákaznickou podporu – Help Desk.

3.2.        Help Desk. Veškeré servisní požadavky týkající se konkrétních poskytovaných služeb jsou podávány a řešeny prostřednictvím emailu [email protected] . Dostupnost Help Desku na měsíční bázi činí 95 %. Help Desk lze využit v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

3.3.        Technická podpora. Poskytovatelem poskytovaná technická podpora slouží pro řešení incidentů, poruchy, problémů a závad, které vznikají při provozu IS Omnia. Úkolem technické podpory je v nejkratším čase vyřešit incident, tj. nekorektní stav. Příčina vzniku incidentu může být odhalena a vyřešena dodatečně. Vyřešení příčiny incidentu může být bez nebo s nutností zásahu do programového kódu. Proto se doba řešení u incidentu s nutností programových úprav řídí dobou nutnou pro vydání service packu nebo nové verze. Technickou podporu lze využit na e-mailu [email protected] , a to v pracovní dny od 9:00 do 17:00.

3.4.        Odezva. Poskytovatel se zavazuje nejpozději do 24 hodin v pracovní dny, od nahlášení incidentů, poruchy, problémů či závad, které vznikají při provozu IS Omnia potvrdit Objednateli přijetí chybového hlášení, a to prostřednictvím e-mailu.

3.5.        Vyřešení poruchy (fix time): Poskytovatel se zavazuje vyřešit incident, poruchu, problém či závadu nejpozději do tří pracovních dnů ode dne, kdy Objednateli potvrdil přijetí chybového hlášení.

4.             Dostupnost IS Omnia

4.1.        Objednatel je srozuměn s tím, že Poskytovatel z důvodu zlepšování IS Omnia provádí pravidelnou údržbu, během níž může být přístup k IS Omnia dočasně omezen nebo vyloučen. Do dostupnosti se tak nezapočítává doba údržby, která je přednostně prováděna mimo provozní dobu (tj. mimo pondělí až pátek, 8–17 hodin) a je oznámena minimálně 1 pracovní den předem.

4.2.        Poskytovatel není odpovědný za dodržení stanovené dostupnosti, není-li dostupnost dodržena v důsledku okolností vylučující odpovědnost (vyšší moc). Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli Poskytovatele a brání mu ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by Poskytovatel tuto překážku nebo její následky odvrátil nebo překonal, a dále, že by v době vzniku závazku tuto překážku předvídal. Překážky, které lze dle předchozí věty považovat za okolnosti vylučující odpovědnost, jsou zejména: a) stávky, pokud tato událost nastane v důsledku organizování třetími stranami; b) teroristický útok; c) války, občanské a vojenské nepokoje, blokády, povstání, výtržnosti, epidemie, karanténní omezení, stav nouze; d) úder blesku, zemětřesení, požár, bouře, záplavy, sesuvy půdy; e) události, na základě kterých bude vyhlášen stav nouze ve smyslu příslušných ustanovení energetického zákona.

4.3.        Poskytovatel není nijak odpovědný za dostupnost IS Omnia v síti internet vzhledem ke skutečnosti, že tato síť je decentralizována a bez záruk třetích stran. Služba může být náchylná na limity, zpoždění a ostatní problémy způsobené využíváním internetu a elektronických komunikací. Poskytovatel není odpovědný za tato zpoždění, chyby v provozu systému nebo ostatní poškození vycházející z těchto limitů.

4.4.        V případě, že dostupnost IS Omnia nedosáhne stanovené hodnoty (95 %), sjednává se paušální náhrada škody ve formě slevy, která se rovná podílu ceny licence za dobu, po kterou IS Omnia nebyl dostupný. Maximální výše slevy se rovná měsíční ceně za užití IS Omnia. Poskytnutím slevy je vyloučena jakákoliv další odpovědnost za škodu vzniklou v příčinné souvislosti s menší než garantovanou dostupností IS Omnia.

4.5.        Zařízení pro ukládání dat jsou technická zařízení, jejichž poruchovost je objektivním jevem. V případě závady, která má za následek ztrátu dat, jsou data obnovena z dostupných záloh prováděných Poskytovatelem.

4.6.        Dostupnost IS Omnia se vyhodnocuje měsíčně.

4.7.        Při ukončení Smlouvy umožní Poskytovatel Objednateli na jeho žádost předání všech dat Objednatele takto: 1. kopii databáze ve formátu BACPAC balíčku; 2. kopii souborů dokumentů v komprimovaném ZIP souboru Data budou předána elektronicky, formou odkazu ke stažení.

5.             Licence k užití softwaru ve formě SaaS

5.1.         Objednatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že IS Omnia je provozován a poskytován formou „SaaS“ (Software jako služba), tj. Objednatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící IS Omnia, ale využívá IS Omnia po dobu a za podmínek Smlouvy a/nebo těchto VOP. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Objednateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít IS Omnia (dále jako „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání IS Omnia po dobu trvání Smlouvy.

5.2.         Objednatel není oprávněn udělit podlicenci či Licenci postoupit další osobě.

5.3.         Objednatel není oprávněn IS Omnia rozmnožovat za účelem rozšiřování, rozšiřovat či jakýmkoliv způsobem sdělovat třetím osobám, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas.

5.4.         Objednatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití IS Omnia stanovených zákonem, Smlouvou a VOP. Objednatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, a další prvky obsažené v rámci IS Omnia jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále společně jen jako „autorská díla“) chráněny autorským právem. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití autorských děl dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto VOP. Zejména není Objednateli dovoleno užití autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování díla veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu).

5.5.         Omezení licence

5.5.1. Objednatel nesmí provádět na IS Omnia úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, penetrační testování.

5.5.2. Objednatel dále nesmí přetěžovat IS Omnia požadavky, provádět dekompilace a reverse engineering.

5.5.3. Objednal není oprávněn provádět zásahy do zdrojového kódu, přistupovat ke zdrojovému kódu a zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě.

5.6.         Poskytovatel je oprávněn přiměřeně kontrolovat dodržování udělené licence ze strany Objednatele, v případě, že Objednatel poruší závazek plynoucí mu z omezení licence, je Poskytovatel oprávněn odebrat licenci a odstoupit od Smlouvy.

6.             Platební údaje

6.1.        Cena za poskytnutí IS Omnia a Služeb je upravena v Ceníku služeb dostupném na webových stránkách Poskytovatele. V jednotlivých případech může být na základě dohody Poskytovatele a Objednatele cena stanovena odchylně, popřípadě poskytnuta sleva. Ceník služeb je součástí těchto VOP, změny Ceníku služeb budou prováděny dle čl. 2 těchto VOP. Objednatel uzavřením Smlouvy a akceptací těchto VOP souhlasí s jednostrannou změnou Ceníku služeb v režimu dle čl. 2 těchto VOP.

6.2.         Ceník služeb je aktualizován vždy jednou ročně. Ke zvýšení cen v Ceníku služeb bude přistoupeno zejména za předpokladu podstatného vylepšení stávajících funkcí IS Omnia či doplnění nových funkcionalit IS Omnia, případně s ohledem na výrazně zvýšené opodstatněné náklady či o míru inflace, nejdříve v kalendářním roce následujícím po uzavření této Smlouvy, maximálně však o 20 %. Nová cena bude zveřejněna v ceníku Služby, který je zveřejňován na webových stránkách Poskytovatele. Poskytovatel oznámí Objednateli navýšení ceny prostřednictvím emailu uvedeného při registraci v registračním účtu. Objednatel je povinen se s novými cenovými podmínkami zveřejněnými na webových stránkách Poskytovatele seznámit. Pokračuje-li Objednatel ve využíváni Služby i v době po navýšení ceny Služeb, aniž by Smlouvu vypověděl dle čl. 2 těchto VOP, platí, že se zvýšením souhlasí.   Objednatel má však možnost tuto změnu cenových podmínek odmítnout způsobem dle čl. 2 těchto VOP.

6.3.         Platby za služby jsou stanoveny jako měsíční. Objednatel uhradí cenu Služeb vždy nejpozději k 1. dni měsíce, za nějž se Služby hradí. Pokud bude mezi Objednatelem a Poskytovatelem výslovně ujednáno, bude cena Služeb hrazena Objednatelem na základě faktur vystavených Poskytovatelem, které budou vystavovány v případě měsíčním plateb měsíčně vždy k 15. dni měsíce přecházejícího měsíci, ve kterém jsou poskytovány Služby, se splatností 14 dnů ode dne vystavení.

6.4.         Smluvní strany se dohodly na elektronické fakturaci zasílané na email vyplněný při zřízení registračního účtu. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu. V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem předepsané nebo výše uvedené náležitosti, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že Poskytovatel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není Objednatel v prodlení s úhradou faktury.

6.5.         Okamžikem zaplacení je okamžik připsání příslušné částky na účet Poskytovatele uvedený ve faktuře.

7.             Ochrana osobních údajů a dat v databázovém prostoru

7.1.         Ochranu osobních údajů Objednatele – tj. tam, kde Poskytovatel vystupuje jako správce osobních údajů Objednatele, upravují Zásady ochrany osobních údajů dostupné na https://isomnia.cz/zasady.php (dále jen „Zásady ochrany osobních údajů“).

7.2.         Data vkládaná Objednatelem do databázového prostoru IS Omnia (dále jen „Data“) jsou umístěna na serveru poskytovatele hostingu v šifrované podobě (v datovém centru společnosti T-Mobile Czech Republic a.s. – Praha, Česká republika).

7.3.         Ochrana osobních údajů třetích osob, s jejichž osobními údaji nakládá Objednatel v pozici správce osobních údajů a Poskytovatel v pozici zpracovatele osobních údajů si Objednatel a Poskytovatel smluvně upravili ve smyslu čl. 28 odst. 3 nařízení Evropského Parlamentu a Rady č. 2016/679 – obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále také jen „Zpracovatelská smlouva“) následujícím způsobem:

7.4.         V rámci činnosti zpracovatele dochází k následujícím operacím zpracování: shromažďování, třídění, uspořádávání, zařazování do evidence, uchovávání a použití pro poskytnutí služeb správci.

7.5.         Zpracování bude probíhat po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí služeb podle článku 1.1 a článku 7.3. těchto obchodních podmínek. Zpracovatel je ale povinen na základě písemného příkazu správce osobní údaje bez zbytečného odkladu přestat zpracovávat, veškeré jejich kopie předat správci a vymazat je ze svých zařízení.

7.6.         Správce souhlasí s tím, aby zpracovatel pověřil zpracováním osobních údajů pro správce dalšího zpracovatele; zpracovatel je však povinen v takovém případě smluvně zavázat dalšího zpracovatele nejméně ke stejné úrovni ochrany osobních údajů, k níž je zpracoval sám povinen.

7.7.         Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě pokynů správce a pouze pro účely, pro které mu byly poskytnuty. S výjimkou případů, kdy mu to uloží správce, zpracovatel zejména nepředává osobní údaje třetím osobám a do třetích zemí, pokud mu to neukládají pro něj závazné právní předpisy. O všech právních povinnostech tohoto druhu je zpracovatel povinen správce informovat bez zbytečného odkladu od okamžiku, kdy se o nich dozví.

7.8.         Správce dbá na to, aby pokyny, které udílí zpracovateli v souvislosti se zpracováním osobních údajů byly v souladu se zákonem.

7.9.         V případě, že zpracovatel dospěje k názoru, že je některý pokyn správce v rozporu s GDPR nebo jinými předpisy Evropské unie nebo České republiky na ochranu osobních údajů, informuje o tom bez zbytečného odkladu správce.

7.10.    Správce se zavazuje informovat subjekty údajů o zpracování osobních údajů ve smyslu čl. 13 a 14 GDPR a zahrnout mezi poskytované informace rovněž informaci o využití zpracovatele a jeho identifikaci tak, aby zpracovatel informaci o zpracování osobních údajů nemusel subjektům údajů opětovně poskytovat.

7.11.    Zpracovatel zajistí a správci doloží, že jsou všechny osoby oprávněné provádět činnosti zpracování (tedy zejména zaměstnanci zpracovatele) vázáni mlčenlivostí o všech skutečnostech, o kterých se v souvislosti se zpracováním osobních údajů dozvědí, zejména o těchto osobních údajích.

7.12.    Zpracovatel se zavazuje přijmout veškerá rozumně očekávatelná organizační a technická opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména jejich důvěrnosti a integrity.

7.13.    V případě, že se subjekt údajů obrátí na správce se žádostí o uplatnění svých práv a je-li součinnost zpracovatele při vyřizování žádosti nezbytná, vyvine zpracovatel patřičnou součinnost při vyřizování žádostí subjektů údajů o uplatnění jejich práv, zejména zpřístupní příslušnou evidenci správci nebo sám vyhledá příslušné osobní údaje, sdělí správci podrobnosti o zabezpečení zpracovávaných osobních údajů, omezí na dobu vyřizování žádostí zpracování osobních údajů a provede na příkaz správce opravu nebo výmaz osobních údajů.

7.14.    Správce je povinen vyvinout patřičnou součinnost se zpracovatelem v případě, že se na zpracovatele obrátí subjekt údajů se žádostí o uplatnění svých práv.

7.15.    V případě, že zpracovatel zjistí, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů, podnikne okamžitě všechna opatření nezbytná k předejití nebo minimalizaci újmy subjektů údajů na jejich právech a informuje o porušení zabezpečení a přijatých opatřeních správce.

7.16.    Pokud zpracovatel plánuje využít ke zpracování osobních údajů nový postup nebo nové prostředky, provede posouzení rizik pro práva subjektů údajů a toto posouzení předá správci. V případě, že správce se závěry posouzením rizik nesouhlasí, je oprávněn navrhnout zpracovateli dodatečná bezpečnostní opatření. Nebudou-li dodatečná bezpečnostní opatření navržena ve lhůtě 14 dnů ode dne doručení posouzení rizik správci a nebude-li ze strany správce vyjádřen nesouhlas s použitím nových postupů a/nebo nových prostředků z jiných důvodů, platí, že správce s novým postupem a/nebo použitím nových prostředků souhlasí.

7.17.    Zpracovatel je povinen správci na vyžádání doložit, že plní veškeré své povinnosti podle GDPR a podle této smlouvy. Dále je povinen umožnit správci nebo osobě správcem pověřené provedení auditu zabezpečení zpracování osobních údajů a řídit se doporučeními obsaženými ve výstupní zprávě auditu.

7.18.    Vznikne-li správci v souvislosti s porušením povinností zpracovatele podle článku 7. těchto obchodních podmínek nebo ustanovení GDPR škoda, v to počítaje i uložení sankce Úřadem pro ochranu osobních údajů a vznik povinnosti nahradit subjektu údajů újmu vzniklou na jeho právech, je zpracovatel povinen nahradit správci tuto škodu v plné výši, a to do dvou týdnů od doručení výzvy k náhradě této škody zpracovateli.

7.19.    Pokud není správce schopen v případě podle bodu 7.10. uspokojivě vysvětlit svůj pokyn a doložit soulad pokynu s právními předpisy, a přesto na svém pokynu trvá, je zpracovatel oprávněn tuto smlouvu jednostranně vypovědět s výpovědní dobou o délce 2 týdny počínající běžet následující den po doručení výpovědi správci. Po dobu běhu výpovědní doby není zpracovatel povinen se sporným pokynem řídit.

7.20.    Pokud zpracovatel nepřijme navrhovaná dodatečná bezpečnostní opatření ve smyslu bodu 7.17. a zpracování osobních údajů bez použití zaváděných nových postupů nebo prostředků nebude nadále možné, má správce právo tuto smlouvu vypovědět s výpovědní dobou o délce 2 týdny počínající běžet následující den po doručení výpovědi zpracovateli.

7.21.    Neprodleně po ukončení smlouvy a splnění povinnosti podle čl. 4.7. Poskytovatel nenávratně vymaže ze svých databází veškeré osobní údaje zpracovávané pro Objednatele, ledaže má k dalšímu zpracování jiný právní důvod.

7.22.    Zpracování v čl. 7.4. vyjmenovaných kategorií osobních údajů fyzických osob probíhá v souladu s právními předpisy na základě plnění smluvní povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR], oprávněného zájmu správce [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR], případně též z důvodu plnění zákonné povinnosti [čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR] nebo na základě souhlasu subjektu údajů [čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR]. V posledně uváděném případě má povinnost opatřit souhlas subjektu údajů správce. Osobní údaje zvláštní kategorie podle čl. 9 GDPR jsou zpracovávány na základě čl. 9 odst. 2 písm. d) GDPR.

7.23.    Odpovědnost za přesnost a úplnost zpracovávaných osobních údajů a za plnění informační povinnosti vůči subjektům údajů má primárně Objednatel v roli správce.

7.24.    Správce je v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 1 GDPR povinen vést seznam záznamů o činnosti zpracování, za něž odpovídá.

7.25.    Zpracovatel je v souladu s ustanovením čl. 30 odst. 2 GDPR povinen vést záznamy o všech kategoriích zpracování prováděných pro správce.

7.26.    Zpracovatel i správce provedou vhodná technická a organizační zabezpečení, aby zajistili úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, postupují při tom v souladu s čl. 32 GDPR.

7.27.    Povinnost ohlásit případ porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu má v souladu čl. 33 GDPR správce, tím však není dotčena povinnost zpracovatele podle čl. 7.16. této smlouvy.

7.28.    Zpracovatel má podle čl. 37 odst. 1 písm. c) GDPR povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť s ohledem na oblast poskytování služeb podle čl. 1 této smlouvy lze důvodně předpokládat, že bude docházet v rozsáhlém zpracovávání zvláštních kategorií údajů uvedených v článku 9 odst. 1 GDPR. Správce, pokud se jedná o farnost zpravidla nemá povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů, neboť nesplňuje kritérium „rozsáhlosti“ zpracování osobních údajů. Pokud by na některého ze správců povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů dopadala, je povinností tohoto správce tak učinit a identifikační údaje pověřence pro ochranu osobních údajů vhodným způsobem zpřístupnit subjektům údajů.

7.29.    Poskytovatel v roli zpracovatele jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, kterým je Lexius advokáti s.r.o. .

7.30.    Kterýkoliv subjekt osobních údajů může požádat správce nebo zpracovatele o sdělení, zda jsou jeho osobní údaje zpracovávány, a dále o poskytnutí bezplatné kopie všech osobních údajů, které o něm jsou zpracovávány. Zároveň může požadovat opravu nebo výmaz svých osobních údajů. Pokud nebude s vyřešením své žádosti spokojen, může se obrátit se stížností na Úřad pro ochranu osobní údajů. V případech, kdy jsou osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu subjektu údajů, může být souhlas kdykoli odvolán. Za uplatnění těchto práv nebudou správcem ani zpracovatelem vyvozovány vůči subjektu údajů jakékoliv negativní důsledky.

8.             Omezení odpovědnost a náhrada škody

8.1.         Předcházení škod. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

8.2.         Oznamovací povinnost. Smluvní strany se zavazují upozornit druhou Smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

8.3.         Výluky odpovědnosti. Poskytovatel neodpovídá za újmu, kterou nezavinil, zejména za škody způsobené kombinací vnějších vlivů, počítačových infiltrací, jiného software, hardware a použití, případně nepoužití, nebo nemožnosti použít Software v důsledku těchto vlivů. Poskytovatel neodpovídá za újmu, která vznikla v důsledku nebo v přímé souvislosti s nesprávným užitím Software. Žádná ze Smluvních stran neodpovídá za škodu, která vznikla v důsledku věcně nesprávného nebo jinak chybného zadání, které obdržela od druhé Smluvní strany. Žádná ze Smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé Smluvní strany. Poskytovatel nenese odpovědnost zejména za:

8.3.1. případnou nefunkčnost, nedostupnost či špatnou dostupnost Software v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (např. chyb v dostupnosti internetové konektivity apod.);

8.3.2. případný únik informací a dat z prostředí IS Omnia v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (např. v důsledku vyzrazení přístupových údajů Objednatelem apod.);

8.3.3. případnou ztrátu nebo poškození dat v důsledku skutečnosti nezaviněné Poskytovatelem (neoprávněné získání dat třetí osobou v důsledku nedostatečného zabezpečení ochrany v informačním systému Objednatele).

8.4.         Rozsah odpovědnosti. Poskytovatel neodpovídá ani za nepřímé následky takové škody – jako ušlý zisk, nerealizované obraty, nároky třetích stran, za nezaviněnou ztrátu nebo poškození dat, a z toho vyplývající důsledky apod. Odchylně od § 2952 občanského zákoníku se sjednává, že Poskytovatel nehradí ušlý zisk, jakékoli náklady vynaložené v důsledku porušení povinností Poskytovatele, ani jakékoli následné újmy nebo škody.

8.5.         Limitace nároku na náhradu škody. Celková odpovědnost Poskytovatele vůči Objednateli podle Smlouvy je omezena výší celkové odměny, již Poskytovatel obdržel v předcházejících dvanácti měsících před vznikem takového nároku. Škoda se hradí pouze v penězích.

8.6.         Pojištění odpovědnosti. Poskytovatel je pojištěný pro případ vzniku odpovědnosti za škodu dle této Smlouvy.

8.7.         Prodlení. V případě prodlení se zaplacením peněžité částky je Smluvní strana, která je se zaplacením v prodlení, povinna zaplatit druhé Smluvní straně úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok Poskytovatele na náhradu vzniklé škody. Úrok z prodlení podle této Smlouvy je splatný ve lhůtě 14 (čtrnácti) dnů od doručení písemného vyúčtování povinné Smluvní straně.

8.8.         Vyšší moc. Žádná ze Stran nebude odpovědná za porušení svých povinností vyplývajících ze Smlouvy či VOP, pokud jim v jejich plnění brání zásah vyšší moci.  Vyšší mocí se rozumí jakákoli nepředvídatelná́ výjimečná situace či událost mimo kontrolu Stran, jež kterékoli z nich brání v plnění jakýchkoli jejich závazků vyplývajících z Obchodních podmínek a/nebo ze Smlouvy, nebyla zapříčiněna chybou nebo nedbalostí na jejich straně a prokáže se, že ji nelze překonat ani s vynaložením veškeré řádné péče. Strana, jež porušila své závazky, nemůže jako zásah vyšší moci uplatňovat vady nebo prodlení při jejich zajištění (pokud nebyly způsobeny zásahem vyšší moci), pracovní spory, stávky ani finanční obtíže.

9.             Trvání a ukončení smlouvy

9.1.         Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou. Smlouvu lze ukončit:

9.1.1. písemnou dohodou Smluvních stran;

9.1.2. odstoupením od Smlouvy, a to v případech podstatného porušení;

9.1.3.  výpovědí kterékoliv Smluvní strany s výpovědní lhůtou 3 měsíce, která začne plynout dnem doručení písemné výpovědi;

9.1.4.  výpovědí Poskytovatele podle čl. 7.20;

9.1.5.  výpovědí Objednatele podle čl. 7.21;

9.1.6.  zánikem Objednatele jako právnické osoby bez právního nástupce.

9.2.         Právní jednání dle čl. 9 odst. 1 VOP směřující k ukončení Smlouvy musí být učiněna prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb.

9.3.         Poskytovatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, zejména:

9.3.1. pro prodlení Objednatele s úhradou jakékoliv závazku vůči Poskytovateli nebo jeho části delším než 30 dnů;

9.3.2. pro překročení rozsahu udělené Licence Objednatelem;

9.3.3. pro porušování podmínek udělené Licence;

9.3.4. pro neposkytnutí nutné součinnosti ze strany Objednatele, pokud toto znemožňuje splnění povinností Poskytovatele dle Smlouvy nebo těchto OP ani po předchozím upozornění ze strany Poskytovatele, v němž Poskytovatel poskytl Objednateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu.

9.4.         Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy pro podstatné porušení povinnosti, zejména:

9.4.1. není-li dodržena stanovená dostupnost IS Omnia ani po předchozím upozornění ze strany Objednatele, v němž Objednatel poskytl Poskytovateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu;

9.4.2. porušuje-li Poskytovatel závažným způsobem své povinnosti při poskytování technické podpory, zejména je-li v prodlení s odezvou a řešením závady podstatným způsobem, a náprava není učiněna ani po předchozím upozornění ze strany Objednatele, v němž Objednatel poskytl Poskytovateli přiměřenou lhůtu pro nápravu závadného stavu.

9.5.         Oznámení o odstoupení musí být písemné, doručeno druhé smluvní straně a je účinné dnem jeho doručení, popř. pozdějším dnem uvedeným v písemném oznámení o odstoupení. Poskytovatel má nárok na úhradu části ceny odpovídající rozsahu částečného plnění ze Smlouvy. Majetkové vypořádání jsou povinny smluvní strany splnit do 30 dnů ode dne ukončení této Smlouvy. Smluvní strany se mohou ohledně majetkového vypořádání dohodnout jinak.

10.         Závěrečná ustanovení

10.1.    Vzájemná komunikace a veškerá právní jednání mezi Poskytovatelem a Objednatelem budou uskutečňovány elektronicky prostřednictvím e-mailu uvedeného Objednatelem v registračním účtu a Poskytovatelem zveřejněným na webových stránkách https://isomnia.cz , ledaže je v VOP nebo Smlouvě stanoveno výslovně, že je písemné právní jednání potřeba učinit doručením prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb.

10.2.    Pro případ, že Smlouva nebo VOP stanovují povinnost odeslat písemné právní jednání prostřednictvím datové schránky či provozovatele poštovních služeb platí, že písemnost je doručena i v případě, že si adresát písemnost ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla uložena u provozovatele poštovních služeb, nevyzvedne nebo v případě datové zprávy se ve lhůtě 10 dnů nepřihlásí do datové schránky.

10.3.    V případě odeslání prostřednictvím provozovatele poštovních služeb se zasílá vždy na adresu sídla zapsaného v obchodním rejstříku, případně jiném rejstříku vedeném orgánem veřejné moci (v případě evidovaných právnických osob se jedná o Rejstřík evidovaných právnických osob vedený Ministerstvem kultury).

10.4.    Pokud by některé ustanovení těchto VOP bylo úplně nebo částečně neplatné, není tímto dotčena platnost zbývajících ustanovení VOP. V takovém případě se vzájemná práva a povinnosti řídí příslušnými ustanovenými občanského zákoníku, která se nejvíce přiblíží hospodářskému účelu neplatného ustanovení.

11.         Rozhodné právo

11.1.    Tyto VOP, jakož i Smlouva, se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.

11.2.    Jakákoliv práva a povinnosti mezi Poskytovatelem a Objednatelem nebudou dovozována z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy.

12.         Účinnost

12.1.    Tyto VOP vstupují v účinnost dne 1.3.2022.